Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

28 sierpnia 2019

Głównie 8-10 lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z przeróżnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Następstwa likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w ogromnym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłacanych funduszy nie jest symetryczny – przeważająca ich część przekazana zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, kwartał, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech miesięcy pod rząd, polisolokata zostaje zlikwidowana, a klient dostaje niewielki ułamek z funduszu, który dotychczas zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Czas obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd często właściciele polisolokaty postanawiają o jej likwidacji przed upływem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zebranych do tej pory na polisolokacie. W sytuacjach likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących odzyskiwania pieniędzy z polisolokat i likwidacji polisolokat.