Używamy cookies w celu świadczenia usług, reklamy i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza zgodę na umieszczanie ich w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Definicje.
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Mieszkajsprytnie.pl znajdującym się pod adresem elektronicznym www.mieszkajsprytnie.pl,
2.  Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
-    Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
-    ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.);
-    ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.);
-    ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176);
-    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926).
3.  Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
-  Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
- Cennik – zestaw Kosztów dostawy dostępny na stronach Mieszkajsprytnie.pl.
- Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
4.  Mieszkajsprytnie.pl – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym www.mieszkajsprytnie.pl, prowadzony i stanowiący własność Sprzedawcy.
5. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Mieszkajsprytnie.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.  Konto – utworzone po Rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą którego dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Mieszkajsprytnie.pl.
8. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
9. Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku.
10.  Newsletter – usługa polegająca na dostarczeniu Użytkownikowi elektronicznej gazetki zawierającej informacje handlowe. Usługa świadczona po uprzednim złożeniu przez Użytkownika zamówienia.
11. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
12. Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Zamawiającemu Konta.
13. Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
14.  Regulamin – niniejszy Regulamin.
15. Sprzedawca – Michał Skawiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Skawiński  w Świątnikach Górnych przy ul. Franciszka Bielowicza 46, 32-040 Świątniki Górne, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Burmistrza Świątnik Górnych pod nr 71416, NIP 632-188-44-83, REGON 122642959, właściciel sklepu internetowego, dokonujący za jego pośrednictwem sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

16.  Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
17.  Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Mieszkajsprytnie.pl
18.  Umowa – umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
19.  Zamawiający – osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która może dokonywać zakupów Towarów w Mieszkajsprytnie.pl.
20.  Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.


II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
1.   Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Mieszkajsprytnie.pl odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.  Zawartość stron Mieszkajsprytnie.pl jest prawnie chroniona.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z Mieszkajsprytnie.pl, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.
4.  W celu korzystania ze stron Mieszkajsprytnie.pl Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
5.  W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
6. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że poprzez złożenie Zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a także w celu dochodzenia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Sprzedawcę.
7.  Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy, producentów oraz dystrybutorów.
8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Mieszkajsprytnie.pl podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.
9. Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Mieszkajsprytnie.pl. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Mieszkajsprytnie.pl może zostać zgłoszone przez Sprzedawcę właściwym organom.
10.  Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz innych krajów.


III. Zawarcie Umowy.
1. Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
2. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów i jego ilości, miejsca dostawy oraz formy Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto przed złożeniem Zamówienia może zalogować się na swoje Konto. Posiadanie Konta jest wymagane do złożenia Zamówienia.
3. Cena Towaru zawiera koszty dostawy.
4. Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamów” Zamawiający akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i wyraża wolę dokonania ich kupna zgodnie z niniejszym Regulaminem.
5.  Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
6. Sprzedawca potwierdza złożenie zamówienia poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania numeru Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.
7. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia, z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.
8. Zamawiający uprawniony jest do anulowania zamówienia poprzez przesłanie na adres Sprzedawcy podany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia informacji o rezygnacji z zamówienia. Odpowiednie zastosowanie ma postanowienie ust. 7 zdanie 2.
9.  Sprzedawca potwierdza wysłanie Zamówienia poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej Zamawiającego numeru listu przewozowego chyba, że odbiór ma nastąpić osobiście. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca potwierdza przygotowanie Zamówienia do odbioru.
10.  Wszystkie Towary oferowane na stronach Mieszkajsprytnie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.
11.  Wszystkie Ceny Towarów podawane na stronach Mieszkajsprytnie.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Cen Towarów, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Towarów, przeprowadzania akcji promocyjnych. Zmiana nie może naruszać jakichkolwiek praw Zamawiającego, w szczególności określonych w ust. 5.


IV. Rejestracja Zamawiającego.
1.  Rejestracja Zamawiającego jest bezpłatna.
2.  Rejestracja jest niezbędna do złożenia Konta.
3. Rejestracja Zamawiającego dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Mieszkajsprytnie.pl.
4.  Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
5.  W formularzu rejestracyjnym Zamawiający podaje swoje Dane osobowe w zakresie niezbędnym do utworzenia Konta oraz realizacji Zamówienia.
6.  Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji oraz utworzenia Konta. Z tą chwilą proces Rejestracji zostaje zakończony, od tego momentu każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.


V. Konto Zamawiającego.
1.  Posiadanie Konta umożliwia Zamawiającemu w szczególności:
-    bezpośrednie dokonywanie Zamówienia;
-   edytowanie Danych osobowych, w tym adresów dostawy;
-    przeglądanie historii Zamówień;
2.  Login i hasło mają charakter poufny.
3.  Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim chyba, że Zamawiający udostępnia swoje Konto domownikom lub pracownikom, którzy korzystają konta w imieniu Zamawiającego.


VI. Płatności.
1.  Zamawiający może dokonać Płatności przed dostarczeniem Zamówienia lub przy odbiorze Zamówienia.
2. Przed dostarczeniem Zamówienia, Zamawiający może dokonać Płatności za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – PayU.
3. W celu dokonania Płatności w sposób, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego PayU umożliwiającego realizacje transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
4.  Przy odbiorze Zamówienia, Zamawiający dokonuje Płatności bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie.


VII. Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów.
1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie Realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni, w których Mieszkajsprytnie.pl jest zamknięte. W takim przypadku Sprzedawca wykona Umowę najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu Zamówienia.
2.  Realizacja Zamówienia następuje w terminie 24 godzin od dokonania Płatności przez Zamawiającego w sposób, o którym mowa w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
3.  Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej.
4. Zamawiający może samodzielnie odebrać Towar w siedzibie Sprzedawcy. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane Koszty dostawy.
5.  Wyboru dostawcy Towaru dokonuje Zamawiający podczas dokonywania Zamówienia. W przypadku braku wyboru dostawcy podczas składania Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego prośbę o dokonanie wyboru.
6. Po wydaniu Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia, w szczególności mechanicznego uszkodzenia Towaru, Zamawiający uprawniony jest do złożenia Sprzedawcy reklamacji w sposób, o którym mowa w pkt. IX niniejszego Regulaminu.
7. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia.


VIII. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.
1.  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
2.  Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego oraz jego numer konta bankowego, na które Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@mieszkajsprytnie.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres Bielowicza 46 Świątniki Górne 32-040.
3.  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4.  Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca potwierdza Zamawiającemu zwrot Towaru.
5.  Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru,

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

MieszkajSprytnie.pl

ul. Bielowicza 46

32-040 Świątniki Górne

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów]

Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]

Adres: [adres kupującego]

Data: [data odstąpienia od umowy]

Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach MieszkajSprytnie.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


IX. Reklamacje.
1.  W przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2.  W przypadku Zamawiających będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
3.  W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić Sprzedawcy pisemną reklamację uwzględniającą wszystkie szczegóły transakcji, której dotyczy reklamacja.
4.   Reklamacja powinna:
-    zostać złożona na adres siedziby Sprzedawcy;
-  zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Zamawiającego, a w przypadku Zamawiających – Konsumentów powinna wskazywać wolę Zamawiającego czy żąda nieodpłatnej naprawy czy wymiany na nowy Towar;
-   zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego, w tym numer konta bankowego.
-   Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
-  Postanowienia ust. 3-5 mają odpowiednie zastosowanie do Zamawiających niebędących Konsumentami.
-  W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca, według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Zamawiający może żądać stosownego obniżenia Ceny lub odstąpić od Umowy. Wszelkie należności wynikające z obniżenia Ceny lub w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci Zamawiającemu na podane w reklamacji konto bankowe.
- Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu będącemu Konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.


X. Postanowienia końcowe.
1.  Polityka Prywatności oraz Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.
2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141 poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie określona według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
4.  Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.Mieszkajsprytnie.pl.


  Partnerzy     Mapa strony     Regulamin     Reklamacje     Ustawienia cookie     Inquiry regarding product offer MieszkajSprytnie  


Copyright © 2012-2019 by Mieszkaj Sprytnie. Wszelkie prawa zastrzeżone.